Lượt xem: 13416

Thời khóa biểu học online bậc đại học

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC ONLINE HK2/2019-2020 BẬC ĐẠI HỌC  

- Xem giờ học của các tiết ở cuối bảng

- Mọi thắc mắc về môn cơ sở ngành, chuyên ngành, sv liên hệ Giáo vụ Khoa

mamh lop tenmh sotc hoten_gv Thu TietBD Sotiet Mail_gv Mail_hỗ trợ học online Ngày bắt đầu
BAA00011 19C2_1 Anh văn 1 3.0 Nguyễn Thị Kim Hân 2 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19C3_1 Anh văn 1 3.0 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 3 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19C4_1 Anh văn 1 3.0 Phạm Thị Kiều Tiên 4 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19C5_1 Anh văn 1 3.0 Trần Thị Bích Ngọc 5 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19C6_1 Anh văn 1 3.0 Trần Thị Thanh Huyền 6 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19S2_1 Anh văn 1 3.0 Trần Thị Thanh Trải 2 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19S3_1 Anh văn 1 3.0 Khưu Lan Hương 3 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19S4_1 Anh văn 1 3.0 Lê Thị Minh Trang 4 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19S5_1 Anh văn 1 3.0 Trần Đức Minh 5 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19S5_2 Anh văn 1 3.0 Trần Thị Bích Ngọc 5 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19S6_1 Anh văn 1 3.0 Trương Thị Thúy Hạnh 6 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00011 19S6_2 Anh văn 1 3.0 Bùi Minh Mẫn 6 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C2_1 Anh văn 2 3.0 Trần Thị Thanh Trải 2 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C2_2 Anh văn 2 3.0 Trương Diệp Thanh An 2 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C3_1 Anh văn 2 3.0 Trương Thị Tuyết Hạnh 3 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C3_2 Anh văn 2 3.0 Đặng Ngọc Huyền 3 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C3_3 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Phan Trà My 3 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C4_1 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Huy Khải 4 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C4_2 Anh văn 2 3.0 Lê Trần Thức 4 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C4_3 Anh văn 2 3.0 Phạm Duy Dương 4 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C5_1 Anh văn 2 3.0 Trần Đức Minh 5 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C5_2 Anh văn 2 3.0 Phan Thị Minh Thảo 5 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C5_4 Anh văn 2 3.0 Trương Thị Tuyết Hạnh 5 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C6_1 Anh văn 2 3.0 Trương Diệp Thanh An 6 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C6_2 Anh văn 2 3.0 Trần Xuân Quang 6 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19C6_3 Anh văn 2 3.0 Quách Yến Linh 6 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S2_1 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Thị Kim Hân 2 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S2_2 Anh văn 2 3.0 Phạm Thị Việt An 2 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S3_1 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 3 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S3_2 Anh văn 2 3.0 Trương Thị Thúy Hạnh 3 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S4_1 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Huy Khải 4 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S4_2 Anh văn 2 3.0 Phạm Duy Dương 4 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S5_1 Anh văn 2 3.0 Lê Thị Minh Trang 5 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S5_2 Anh văn 2 3.0 Bùi Minh Mẫn 5 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S5_3 Anh văn 2 3.0 Hà Việt Anh Nguyên 5 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S6_3 Anh văn 2 3.0 Lê Thị Minh Trang 6 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00012 19S6_4 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 6 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C2_1 Anh văn 3 3.0 Nguyễn Mỹ Phương 2 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C2_3 Anh văn 3 3.0 Nguyễn Phan Trà My 2 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C3_1 Anh văn 3 3.0 Trương Thị Thúy Hạnh 3 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C4_1 Anh văn 3 3.0 Võ Huỳnh Thanh 4 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C4_2 Anh văn 3 3.0 Trương Diệp Thanh An 4 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C5_1 Anh văn 3 3.0 Hà Việt Anh Nguyên 5 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C5_2 Anh văn 3 3.0 Võ Huỳnh Thanh 5 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C6_1 Anh văn 3 3.0 Bùi Minh Mẫn 6 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19C6_2 Anh văn 3 3.0 Trương Thị Thúy Hạnh 6 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19S2_2 Anh văn 3 3.0 Đặng Ngọc Huyền 2 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19S3_1 Anh văn 3 3.0 Bùi Minh Mẫn 3 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19S4_1 Anh văn 3 3.0 Phan Thị Minh Thảo 4 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19S5_1 Anh văn 3 3.0 Trương Thị Tuyết Hạnh 5 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19S5_3 Anh văn 3 3.0 Phạm Duy Dương 5 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00013 19S6_1 Anh văn 3 3.0 Quách Yến Linh 6 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C2_1 Anh văn 4 3.0 Đặng Ngọc Huyền 2 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C2_2 Anh văn 4 3.0 Hà Việt Anh Nguyên 2 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C3_1 Anh văn 4 3.0 Khưu Lan Hương 3 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C4_1 Anh văn 4 3.0 Lê Thị Tiểu Phượng 4 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C5_1 Anh văn 4 3.0 Lê Thị Tiểu Phượng 5 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C5_2 Anh văn 4 3.0 Lê Trần Thức 5 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C6_1 Anh văn 4 3.0 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 6 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C6_2 Anh văn 4 3.0 Phan Thị Minh Thảo 6 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18C7_1 Anh văn 4 3.0 Cù Thị Thanh Thủy 7 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18S2_1 Anh văn 4 3.0 Phan Thị Minh Thảo 2 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18S2_2 Anh văn 4 3.0 Nguyễn Mỹ Phương 2 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18S3_1 Anh văn 4 3.0 Trương Thị Tuyết Hạnh 3 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18S4_1 Anh văn 4 3.0 Lê Thị Tiểu Phượng 4 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00014 18S6_1 Anh văn 4 3.0 Lê Trần Thức 6 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00001 18CSH1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 TS. GVC. Phạm Thị Hồng Hoa
ThS. Bùi Thanh Tùng
2 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00001 18CSH2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 TS. GVC. Phạm Thị Hồng Hoa
ThS. Bùi Thanh Tùng
2 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00001 18CTT1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths. GVC. Nguyễn Thị Kim Chung
ThS. Lê Văn Thông
4 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00001 18CTT2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths.Ninh Bá Vinh
ThS. Lê Văn Đại
4 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00001 18CTT3 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths. GVC. Nguyễn Thị Kim Chung
ThS. Nguyễn Hữu Trinh
3 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00001 18CTT4 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 TS. Nguyễn Đình Quốc Cường
ThS. Hà Thị Việt Thúy
3 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00001 18SHH1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths. Trần Thị Phương
ThS. Quách Thị Minh Trang
6 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00001 18SHH2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths. Lâm Thị Thu Việt
ThS. Quách Thị Minh Trang
6 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00003 18TTH Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 ThS. Trần Thị Châu 5 6 3 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00003 19DCH1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 ThS. Tống Kim Đông 2 1 3 dongtthcm@gmail. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00004 19KTH1 Pháp luật đại cương 3.0 Hà Minh Ninh 3 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00006 19_1 Tâm lý đại cương 2.0 Trần Hương Thảo 6 1 2.5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00006 19_2 Tâm lý đại cương 2.0 Trần Hương Thảo 6 3.5 2.5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00006 19_3 Tâm lý đại cương 2.0 Trần Hương Thảo 7 1 2.5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00006 19_4 Tâm lý đại cương 2.0 Trần Hương Thảo 7 3.5 2.5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00101 19CTT1 Triết học Mác - Lênin 3.0 Ths. Trần Thị Phương 3 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00101 19CTT2 Triết học Mác - Lênin 3.0 TS.GVC. Trần Hoàng Hảo 4 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00101 19CTT3 Triết học Mác - Lênin 3.0 TS. Võ Châu Thịnh 6 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00101 19CTT4 Triết học Mác - Lênin 3.0 TS. Đặng Thị Minh Tuấn 6 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00101 19HOH1 Triết học Mác - Lênin 3.0 Ths. Phạm Đình Huấn 7 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00101 19HOH2 Triết học Mác - Lênin 3.0 TS. Võ Châu Thịnh 6 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00101 19HOH3 Triết học Mác - Lênin 3.0 TS.GVC. Trần Hoàng Hảo 2 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00101 19KVL1 Triết học Mác - Lênin 3.0 TS. Nguyễn Tốt 5 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00102 19CTT1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.0 ThS. Lê Văn Thông 3 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19CTT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.0 ThS. Quách Thị Minh Trang 4 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19CTT3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.0 ThS. Nguyễn Thanh Long 6 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19CTT4 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.0 ThS. Lê Văn Thông 6 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19HOH1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.0 TS. Nguyễn Văn Bảng 7 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19HOH2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.0 ThS. Nguyễn Thanh Long 6 1 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19HOH3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.0 ThS.Nguyễn Thanh Long 2 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19KVL1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.0 ThS. Quách Thị Minh Trang 5 6 5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg Triết học
BAA00103 19TTH1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0 Ths. Huỳnh Quốc Thịnh 7 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00103 19TTH2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0 TS. Nguyễn Tốt 4 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00104 19TTH1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2.0 ThS. Phan Thị Cẩm Lai 7 6 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg CNXHKH
BAA00104 19TTH2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2.0 Ths. Bùi Anh Thư 4 1 4 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  Sau khi xg CNXHKH
BAA00005 19_1 Kinh tế đại cương 2.0 Lê Nhân Mỹ 6 1 2.5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BAA00005 19_2 Kinh tế đại cương 2.0 Lê Nhân Mỹ 6 3.5 2.5 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
ETC00002 19DTV1 Điện tử số 2.0 Huỳnh Quốc Thịnh 4 1 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
ETC00002 19DTV2 Điện tử số 2.0 Bùi An Đông 4 6 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
ETC00002 19DTV3 Điện tử số 2.0 Bùi Trọng Tú 6 1 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
BIO00001 19DCH1 Sinh đại cương 1 3.0 Trần Thanh Hương 3 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
BIO00001 19KVL1 Sinh đại cương 1 3.0 Đỗ Thường Kiệt 7 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00001 19CTT1 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3.0 Lê Thụy Thanh Giang 5 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00001 19CTT2 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3.0 Võ Thị Ngọc Thủy 6 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00001 19CTT3 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3.0 Nguyễn Ngọc Trường 7 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00001 19CTT4 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3.0 Nguyễn Hoàng Hưng 2 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19CMT1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Nguyễn Văn Thuận 3 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19CSH1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Đào Anh Tuấn 5 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19CSH2 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Huỳnh Trúc Phương 4 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19DTV Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Nguyễn Văn Thuận 3 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19HOH1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Hồ Văn Bình 2 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19HOH2 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Nguyễn Nhật Kim Ngân 2 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19HOH3 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Võ Minh Triết 4 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19KMT1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Lê Công Hảo 3 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19KVL1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Đặng Vinh Quang 4 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19SHH1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Nguyễn Nhật Kim Ngân 7 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19SHH2 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Võ Nguyễn Như Liễu 7 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19VLH1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Lê Văn Anh Cường 6 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00002 19VLH1TN Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Lê Văn Anh Cường 6 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00003 19VLH1 Vật lý đại cương 3 (Cơ-Nhiệt nâng cao) 3.0 Phan Trung Vĩnh 6 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00003 19VLH1TN Vật lý đại cương 3 (Cơ-Nhiệt nâng cao) 3.0 Phan Trung Vĩnh 6 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00004 19DTV1 Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 3.0 Huỳnh Nguyễn Phong Thu 2 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
PHY00004 19DTV2 Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 3.0 Trần Nhân Giang 3 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00001 19_1 Hóa đại cương 1 3.0 Trần Hớn Quốc 7 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00001 19CMT1 Hóa đại cương 1 3.0 Nguyễn Tuyết Phương 2 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00001 19KMT1 Hóa đại cương 1 3.0 Nguyễn Thị Mai Loan 3 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00001 19VLH1 Hóa đại cương 1 3.0 Nguyễn Huy Du 4 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00002 19HL1 Hóa đại cương 2 3.0 Đái Huệ Ngân 7 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00003 18HL1 Hóa đại cương 3 3.0 Trần Ngọc Mai 7 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00003 19CSH1 Hóa đại cương 3 3.0 Trần Hoàng Phương 4 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00003 19CSH2 Hóa đại cương 3 3.0 Đoàn Ngọc Nhuận 4 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00003 19SHH1 Hóa đại cương 3 3.0 Trần Thu Phương 5 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00003 19SHH2 Hóa đại cương 3 3.0 Nguyễn Thị Thảo Trân 5 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CHE00011 19HOH An toàn phòng thí nghiệm 2.0 Nguyễn Anh Thy 5 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
GEO00002 18CTT1 Khoa học trái đất 2.0 Phạm Tuấn Long 2 3 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
GEO00002 19CMT1 Khoa học trái đất 2.0 Hoàng Thị Phương Chi 5 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
GEO00002 19DTV1 Khoa học trái đất 2.0 Bùi Thị Luận 2 1 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
GEO00002 19DTV2 Khoa học trái đất 2.0 Ngô Thị Phương Uyên 7 3 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
GEO00002 19KMT1 Khoa học trái đất 2.0 Hoàng Thị Phương Chi 5 6 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
GEO00002 19TTH Khoa học trái đất 2.0 Ngô Thị Phương Uyên 7 1 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
GEO10004 19DCH1 Tinh thể - khoáng vật 3.0 Phạm Trung Hiếu 7 1 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  20/04/2020
OMH10003 19HDH1 Lập trình ứng dụng 3.0 Nguyễn Hoàng Phong 4 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
ENV00001 18CTT1 Môi trường đại cương 2.0 Hoàng Thị Phương Chi 3 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
ENV00001 19DCH1 Môi trường đại cương 2.0 Nguyễn Thị Như Ngọc 2 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
ENV00001 19DTV Môi trường đại cương 2.0 Lê Thị Bạch Linh 5 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
ENV00001 19HOH2 Môi trường đại cương 2.0 Nguyễn Thanh Tâm 3 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
ENV00001 19HOH3 Môi trường đại cương 2.0 Nguyễn Thị Thụy Hằng 2 1 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
MTH00001 19HL1 Vi tích phân 1C 3.0 Nguyễn Thị Thu Vân CN 1 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19CMT1 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Hữu Toàn 4 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19CSH1 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Thị Hiên 3 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19CSH2 Toán cao cấp C 3.0 Bùi Xuân Thắng 5 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19HOH1 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Thị Hiên 2 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19HOH2 Toán cao cấp C 3.0 Cao Nghi Thục 3 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19HOH3 Toán cao cấp C 3.0 Cao Nghi Thục 3 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19KMT1 Toán cao cấp C 3.0 Bùi Xuân Thắng 5 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19KVL1 Toán cao cấp C 3.0 Lê Văn Chánh 4 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19SHH1 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Văn Thùy 7 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00002 19SHH2 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Văn Thùy 7 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19CTT1 Vi tích phân 2B 3.0 Lê Thị Mai Thanh 6 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19CTT2 Vi tích phân 2B 3.0 Lê Văn Chánh 2 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19CTT3 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Vũ Huy 4 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19CTT4 Vi tích phân 2B 3.0 Phan Thị Phương 5 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19DTV1 Vi tích phân 2B 3.0 Phan Thị Phương 3 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19DTV2 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Vũ Huy 4 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19DTV3 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Vũ Huy 6 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19KTH1 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Nhựt Hưng 5 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00004 19VLH1 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Nhựt Hưng 5 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00013 19TTH1TN Vi tích phân 2A 3.0 Huỳnh Quang Vũ 4 3 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00030 19CTT2 Đại số tuyến tính 3.0 Lê Văn Hợp 4 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00040 19HOH3 Xác suất thống kê 3.0 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00040 19SHH1 Xác suất thống kê 3.0 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00055 19TTH1 Cơ sở lập trình 4.0 Nguyễn Ngọc Long 2 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00055 19TTH1TN Cơ sở lập trình 4.0 Hà Văn Thảo 5 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00055 19TTH2 Cơ sở lập trình 4.0 Nguyễn Ngọc Long 2 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
20/04/2020
MTH00082 19_HL1 Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Nguyễn Nhựt Hưng 7 8 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT1A Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Lê Thị Mai Thanh 6 6 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT1B Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Lê Thị Mai Thanh 6 8 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT1C Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Nguyễn Nhựt Hưng 7 3 3   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT1TN Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Hồ Thị Kim Vân 4 1 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT2A Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Phan Thị Phương 6 1 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT2B Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Lê Văn Chánh 5 8.5 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT2C Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Lê Văn Chánh 5 6 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT3A Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Hồ Thị Kim Vân 4 3.5 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT3B Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Nguyễn Nhựt Hưng 7 1 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT3C Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Phan Thị Phương 6 3.5 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT4A Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Hồ Thị Kim Vân 4 6 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT4B Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Hồ Thị Kim Vân 4 8.5 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
MTH00082 19CTT4C Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Nguyễn Nhựt Hưng 7 6 2.5   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
04/05/2020
CSC10002 19CTT1 Kỹ thuật lập trình 4.0   2 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CSC10002 19CTT1TN Kỹ thuật lập trình 4.0   5 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CSC10002 19CTT2 Kỹ thuật lập trình 4.0   3 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CSC10002 19CTT3 Kỹ thuật lập trình 4.0   3 6 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020
CSC10002 19CTT4 Kỹ thuật lập trình 4.0   4 1 4   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 20/04/2020

Giờ học: 

Tiết  Giờ bắt đầu Buổi
1 7 giờ 30 Sáng
2 8 giờ 20 Sáng
3 9 giờ 20 Sáng
3.5 9 giờ 45 Sáng
4 10 giờ 10 Sáng
5 11 giờ 10 Sáng
6 12 giờ 30 Chiều
7 13 giờ 20 Chiều
8 14 giờ 20 Chiều
8.5 14 giờ 45 Chiều
9 15 giờ 10 Chiều
10 16 giờ 10 Chiều
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC